Nhận Xét Kết Luận Của Ủy Ban Chống Tra Tấn Về Báo Cáo Đầu Tiên Của Việt Nam

Ủy ban chống tra tấn đã xem xét báo cáo đầu tiên của Việt Nam (CAT/C /VNM/1) tại các cuộc họp lần thứ 1685 và 1688, được tổ chức vào ngày 14 và 15 tháng 11 năm 2018 (xem các biên bản họp CAT/C/SR.1685 và CAT/C/SR .1688) và thông qua các nhận xét kết luận [...]
Tải tài liệu

Nhận Xét Kết Luận Của Ủy Ban Nhân Quyền LHQ Về Việc Thực Hiện Công Ước Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị Ở VN – Kỳ Báo Cáo Thứ 3

Chiều 28.3, Ủy ban Nhân quyền giám sát Công ước về các quyền dân sự chính trị đã công bố bản Nhận xét kết luận về báo cáo định kỳ thứ ba của Việt Nam. Bản nhận xét này là một bản "chưa biên tập", tức là chưa chính thức. Một bản "đã biên tập" [...]
Tải tài liệu

Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hợp Quốc Ra Danh Sách Vấn Đề Để Thảo Luận Với Việt Nam.

Ủy ban Nhân quyền, bao gồm 18 chuyên gia độc lập, là cơ quan giám sát việc thực thi Công ước Quốc tế về các quyền dân sự chính trị mà Việt Nam là thành viên từ năm 1982. Bản danh sách được công bố hôm 16/8/2018 gồm 7 trang nêu ra 15 cụm vấn [...]
Tải tài liệu

Hướng dẫn kỹ thuật cho các bên liên quan – UPR chu kỳ 3

Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (Universal Periodic Review – UPR) (Kỳ thứ ba): Thông tin và hướng dẫn cho báo cáo của các bên liên quan

Tải tài liệu

Sổ Tay Các Vấn Đề Pháp Lý Dành Cho Người Hoạt Động Xã Hội

Xuất phát từ quan sát rằng những người hoạt động xã hội ở Việt Nam thường lúng túng khi đứng trước những can thiệp…

Tải tài liệu