Ủy ban Nhân quyền – (Bản chính thức) Nhận xét kết luận về báo cáo định kỳ lần thứ ba của Việt Nam

(Chuyển ngữ từ tài liệu CCPR/C/VNM/CO/3 bản gốc tiếng Anh)

Ủy ban Nhân quyền (Human Rights Committee) đã xem xét báo cáo định kỳ thứ ba của Việt Nam về việc thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (CCPR/C/VNM/3) tại phiên họp thứ 3580 và 3581 của Ủy ban (xem CCPR/C/SR.3580 và 3581), tổ chức vào ngày 11 và 12 tháng 3 năm 2019. Tại phiên họp thứ 3599 và 3600 tổ chức vào ngày 25 tháng 3 năm 2019, Ủy ban đã thông qua các nhận xét kết luận này.

Bản đầy đủ tải về tại: