Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hợp Quốc Ra Danh Sách Vấn Đề Để Thảo Luận Với Việt Nam.

Ủy ban Nhân quyền, bao gồm 18 chuyên gia độc lập, là cơ quan giám sát việc thực thi Công ước Quốc tế về các quyền dân sự chính trị mà Việt Nam là thành viên từ năm 1982.

Bản danh sách được công bố hôm 16/8/2018 gồm 7 trang nêu ra 15 cụm vấn đề: Hiến pháp và khung pháp lý chung; Không phân biệt đối xử và bình đẳng giới; Bạo lực với phụ nữ; Bảo vệ nhân quyền trong Tình trạng khẩn cấp và biện pháp chống khủng bố; Quyền sống; Cấm tra tấn, và đối xử với người bị tước tự do; Lao động cưỡng bức; Tự do và an toàn cá nhân; Xét xử công bằng và độc lập của tư pháp; Tự do lương tâm và tôn giáo; Tự do biểu đạt và quyền riêng tư cá nhân; Người bảo vệ nhân quyền; Tự do hiệp hội và hội họp; Quyền tham gia vào đời sống công và chống tham nhũng; Quyền của người thiểu số. Bản danh sách tập trung vào yêu cầu chính phủ cung cấp những thông tin làm rõ tính tương thích của một số văn bản pháp luật trong nước với Công ước, nêu cụ thể các biện pháp đã và dự kiến để thực thi công ước, và bình luận về các cáo giác vi phạm Công ước.

Theo quy định, chính phủ Việt Nam sẽ có văn bản chính thức trả lời danh sách vấn đề này. Ngoài ra, các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan cũng có thể cung cấp thông tin phản hồi những yêu cầu trong bản danh sách vấn đề. Các thông tin phản hồi này cần được gửi tới Ủy ban Nhân quyền muộn nhất là sáu tuần trước khi phiên đối thoại diễn ra.

Dự kiến phiên đối thoại về việc thực hiện Công ước về các quyền Dân sự chính trị giữa đại diện chính phủ Việt Nam và Ủy ban Nhân quyền LHQ sẽ diễn ra vào kỳ họp thứ 125 của Ủy ban trong tháng 3/2019. Đây là lần thứ ba Việt Nam thực hiện việc định kỳ báo cáo nghĩa vụ thực hiện công ước kể từ khi chính thức gia nhập công ước năm 1982. Hai lần báo cáo trước diễn ra vào năm 1990 và 2002. Lần báo cáo thứ 3 đã được Ủy ban Nhân quyền yêu cầu thực hiện vào năm 2004, nhưng báo cáo được chính phủ Việt Nam nộp vào tháng 12/2017.

Bản dịch tiếng Việt của bản danh sách: CCPR_C_VNM_Q_3_VN-1

Bản tiếng Anh của bản danh sách trên trang web của Văn phòng Cao uỷ Nhân quyền Liên hợp quốc: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=En&CountryID=192 ;